Kwaliteitsjaarverslag 2015/2016/2017 – Tandartsenpraktijk Quadrant – Alblasserdam
Tandartsenpraktijk Quadrant
Header afbeelding

Kwaliteitsjaarverslag 2015/2016/2017

Tandartspraktijk: Quadrant

Praktijk adres:  Anjerstraat 5
Postcode:  2951 BA  Alblasserdam
Telefoonnummers:     J.M. van Dijk 078-6918367
A.C.C.M. Ruikes 078-6918487
H.A. Smalbroek 078 6912675
G.J.F.M. Theunisz 078 6916766

E-mailadres: info@tandartsenpraktijkquadrant.nl
Website www.tandartsenpraktijkquadrant.nl
Kamer van Koophandel J.M. van Dijk: nr.24461268  A.C.C.M. Ruikes: nr.24490605   H.A. Smalbroek: nr.24462788   G.J.F.M. Theunisz: nr.24436980

 

Inhoud kwaliteitsjaarverslag

Inleiding
1. Missie en visie
2. Doelstellingen
3. Producten en diensten
4. Het kwaliteitsbeleid
4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak
4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving
5. Borgen, evalueren en verbeteren
5.1 Borgen
5.2 Evalueren en verbeteren
6. Plannen voor het komende jaar

Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van tandartspraktijk Quadrant te Alblasserdam.

Binnen onze praktijk wordt hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met dit kwaliteitsjaarverslag maken we deze inspanningen voor alle belanghebbenden inzichtelijk.

In het hoofdstuk „Missie en visie‟geven we inzicht in wat wij als praktijk willen betekenen voor onze patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken aan de hand van de kwaliteit van onze praktijk en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens vertalen we dit door naar concrete doelstellingen. We geven een beschrijving van onze doelgroep en onze producten. Gevolgd door een beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een beschrijving van de samenstelling van ons team maakt hier vanzelfsprekend onderdeel van uit. Op basis van de borging van ons beleid geven we een evaluatie van de afgelopen periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen we vervolgens in concrete doelstellingen voor het komende jaar.

Wij wensen u veel leesplezier.

1. Missie en visie

Missie van de praktijk

Quadrant is een moderne geavanceerde praktijk met een  team van tandartsen die ieder hun specialisatie of voorkeursgebied hebben in de tandheelkunde waardoor we een breed gamma aan behandelingen kunnen bieden aan onze patiënten. Zowel voor de kleinste vulling als voor een volledige gebitsrehabilitatie, jong of oud, angst of geen angst, klein of groot budget,iedereen is welkom.

Visie van de praktijk

Alle tandartsen in het Quadrant zorgen dat hun kennis up to date blijft middels bijscholing en cursussen. Alle tandartsen zijn ingeschreven bij het KRT. Twee tandartsen hebben zich toegelegd op orthodontie waarvan een ook op de implantologie.  Indien nodig wordt er ook geïnvesteerd in geavanceerde apparatuur om onze patiënten de best mogelijke zorg te verlenen.

2. Kwaliteitsdoelstellingen 2015/2016 /2017

Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende driedeling:

– Kwaliteit van de uitoefening van het vak
– Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
– Kwaliteit van de praktijkorganisatie

Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak
De kennis en kunde van de tandartsen hoog houden door nascholing
Intercollegiaal overleg houden om elkaar te versterken
Vergaderen met de tandartsen
Declareer-en behandelprotocollen bespreken
Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument
duidelijke informatie verschaffen als .\hebben van een website
contactpersoon voor vragen over facturen/offertes
korte wachttijden in de wachtkamer
Vriendelijk contact tussen baliepersoneel en patiënten
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie
Delegeren administratie maar toezicht houden
Werkoverleg voeren met personeel

3. Doelgroep en diensten

3.1 Doelgroep
Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en):
Inwoners Alblasserdam en omgeving.

3.2 Producten en diensten
Onze praktijk biedt deze doelgroep(-en) de volgende producten en diensten aan:
mondhygiëne, preventie en voedingsadvies
kindertandheelkunde
endodontische behandelingen
restauratieve tandheelkunde
cosmetisch/esthetische tandheelkunde
implantologie
orthodontie

4. Het kwaliteitsbeleid

4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak

Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per tandarts geven we een beschrijving van de taken en door deze discipline eerder ondernomen activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering en/of het realiseren van de doelstellingen in de komende periode.

4.1.1. Tandartsen

Aantal in deze praktijk: 6
Taken: Algemene tandheelkunde, restauratieve tandheelkunde, endodontische behandelingen, kindertandheelkunde, prothesen.
Deskundigheidsbevordering: Intercollegiaal overleg,  bezoeken  thema-avonden, volgen van cursussen en congressen.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tandartsen die in onze praktijk werkzaam zijn met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten.

4.1.2. Mondhygiënisten

Aantal in deze praktijk: 1
Taken: Behandelen en opvolgen doorverwezen patienten voor parodontale behandelingen, sealings, preventiewerkzaamheden, voedingsadvies en orthodontie.
Deskundigheidsbevordering: Cursus

4.1.3 Assistenten

Aantal in deze praktijk: 12
Taken: Assisteren tandartsen aan de stoel, preventiewerkzaamheden zoals reiniging, poetsinstructie en sealings.
Deskundigheidsbevordering: Cursussen voor preventie.

4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument

Hieronder geven we een globale beschrijving van het zorgproces.

Bereikbaarheid
De praktijk is makkelijk bereikbaar met de auto en met openbaar vervoer. De praktijk is gelegen in een woonwijk op de begane grond.
Fysieke toegankelijkheid
De praktijk is ook rolstoeltoegankelijk
Informatie op internet
Op de website is alle praktische informatie te vinden (bereikbaarheid,openingstijden etc.), is het team terug te vinden, is uitleg te vinden over behandelingen, is onze tarievenlijst te vinden en informatie over bereikbaarheid weekend/avonddienst.
Informatie over behandelingen
We informeren onze patienten over de mogelijke behandelingen in een gesprek aan de stoel waarbij zoveel mogelijk uitleg wordt gegeven zowel over de opties als over de risico’s en de bijhorende kosten. Dit alles aan de hand van rontgenfoto’s, offertes en eventueel gebitsmodellen.
Behandelkeuzen
De patiënt wordt erbij betrokken via röntgenbeelden, tekeningen, folders Ivoren Kruis, vóór-en ná-foto’s, gebitsmodellen en eventueel mockups.
Klachten
Klachten worden zeer ernstig genomen en persoonlijk afgehandeld door de tandarts die wordt beklaagd. Patiënten kunnen vragen/opmerkingen invullen op de website . Alle tandartsen bij het Quadrant zijn aangesloten bij een klachtenregeling.
Voor spoedeisende behandelingen zijn we aangesloten bij een weekenddienstkring en werken we met een callcenter (Erasmusbrug) dat alle spoedgevallen behandelt en doorverwijst naar de dienstdoende tandarts.
Patiëntveiligheid
Om de patientveiligheid te borgen werken we onder hoge eisen qua praktijkhygiëne. Jaarlijks wordt een risico inventarisatie-en evaluatielijst opgesteld.

4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving

Hieronder geven we een globale beschrijving van het bedrijfsvoeringproces.

Sterke punten
De sterke punten van onze bedrijfsvoering zijn hoge kwaliteit tandheelkundige behandelingen, duidelijk opgezette structuur en organisatie, duidelijke taakdelegatie, duidelijke verantwoordelijkheden, regelmatig werkoverleg met personeel, bedrijfsuitjes.
Aandachtspunten
Communicatie met personeel en tijdgebrek.
Personeelsveiligheid
De veiligheid wordt verhoogd door gebruik van beschermbrillen, handschoenen, mondmaskers,.. We hebben een prikprotocol waarnaar gehandeld wordt bij prikaccidenten. Er is een aangestelde BHV-er in de praktijk in geval van ongevallen en calamiteiten. Jaarlijks wordt een Ri&E uitgevoerd.
Informatiebeveiliging
We hebben aandacht voor patiëntprivacy We passen maatregelen toe bij calamiteiten. We houden zorgvuldig patientendossiers bij via de digitale software.
Infectiepreventie
In onze praktijk wordt gewerkt conform de WIP richtlijnen. Hierover wordt het personeel blijvend geïnformeerd en worden bijscholingsavonden georganiseerd.
Radiologie
We hebben een vastgelegd KEW dossier afgestemd op de verschillende röntgenapparatuur binnen de praktijk.
Dossiervorming
Onze patiëntendossiers zijn veilig en betrouwbaar opgeslagen in de dentale software van Exquise (Vertimart-software).
Afspraken collega’s
Het Quadrant maakt deel uit van een weekenddienstkring met collegae uit de omgeving.
Hierbinnen gelden duidelijke afspraken onder collegae qua gedrag, verwijzen en verslag leggen.
Afspraken leveranciers
Het Quadrant  werkt voor de tandtechniek samen met van der GAAG tandtechniek te Breda., DTL te Dordrecht en Lab. Bosboom
Het Quadrant werkt voor het leveren van kleingoed en inrichting van de behandelkamers samen met Henry Schein te Almere en ADT te Oisterwijk 

5. Borgen, evalueren en verbeteren

5.1 Borgen

Om de kwaliteit in onze praktijk te borgen, leggen we afspraken als volgt vast:

Kwaliteit van de uitoefening van het vak
Om de kwaliteit van de uitoefening van vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Alle tandartsen zijn BIG-geregistreerd, Alle tandartsen zijn ingeschreven in het KRT, Alle tandartsen nemen deel aan visitatie, Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg, Alle tandartsen nemen deel aan de kring, Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een klachtenregeling, Richtlijn Radiologie, Richtlijn Tandletsel, Richtlijn Medicatieoverdracht, Richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren, Endoprotocol, Paroprotocol, Fluorideadvies
Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument
Om de kwaliteit van de relatie  met de patiënt te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Patiënteninformatie, Eigen praktijkwebsite
Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving
Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen: Richtlijn Infectiepreventie, Richtlijn Horizontale verwijzing, Afspraken samenwerking mondhygiënist, Richtlijn Taakdelegatie, Richtlijn Radiologie, Richtlijn Medicatie-overdracht, Richtljjn opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren,Medewerkerstevredenheidsonderzoek, Prikaccidentenregeling, Actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie.

5.2 Evalueren en verbeteren

Evaluatie van de kwaliteit van de uitoefening van het vak
Blijvend werken aan de kwaliteit van onze tandheelkundige behandeling door volgen van cursussen.
Nog vaker intercollegiaal overleg
Evaluatie van de kwaliteit van relatie met de relatie patiënt/consument
Leren uit klanttevredenheidsonderzoek en ook toepassen.
Communicatie met patiënten verbeteren
Evaluatie van de kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving

6. Plannen voor het komende jaar

Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak
Cursussen
Intercollegiaal overleg/visitatie
Bijeenkomsten rivierenland, RTV-cursussen Erasmus Universiteit Rotterdam
Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument
Klanttevredenheidsonderzoek
Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie

Bijlage: Beschrijving per functionaris

Tandarts 1

Naam: J.M. van Dijk

Opleiding: tandarts

Afgestudeerd 1980 te Nijmegen

BIG-registratie: 79020780502

Gevolgde bij- en nascholing afgelopen jaren.

2009/2010

Erkende scholing KRT

RTV studieclub: Opbouwen (van) kiezen

RTV studieclub:Ergonomie belicht in werkhouding

AED cursus reanimatie – First responder.nl

RTV studieclub: gingiva-recessie/muco gingivale chirurgie

RTV studieclub: behandeling van snurk en apneuproblematiek

RTV studieclub: Medische calamiteiten bij de tandarts

RTV studieclub: Motivational intervieuwing

RTV studieclub: Burned-out of nog steeds bevlogen

RTV studieclub: Bruxisme en implantologie

RTV studieclub: Diepe cariës: diepe meningsverschillen

RTV studieclub: De behandeling van aangezichtsletsel

13-10-2010

RTV studieclub: Adhesiefbruggen van glasvezelversterk composiet

15-10-2010

RTV studieclub: Lastige patiënten in de tandartspraktijk

29-11-2010

RTV studieclub: Kleur, inzicht, materialen en restauratietechnieken

17-01-2011

RTV studieclub: Kaakgewrichtspathologie

31-10.2011

RTV studieclub: Interdisciplinair behandelen

01-02-2011

Kennistoets parodontologie NMT

14-02-2011

RTV studieclub: Behandelstrategie bij kinderen

07-06-2011

Weekenddienst-overleg Landvast Alblasserdam

27-09-2011

Wetenschappelijke avond praktijkhygiëne Mw. D.M. Voet

08-10-2011

Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5A/M (AVS)

02-11-2011

Digitale kennistoets infectiepreventie

09-11-2011

Digitale kennistoets kindertandheelkunde

14-11-2011

RTV studieclub: Dementie en mondgezondheid

22-11-2011

Lezing Dr. P. van der Kuij, niet dentogene klachten

28-11-2011

RTV studieclub:  parodontitis en peri-implantitis

06-12-2011

Wetenschappelijke avond o.l.v. mr.dr. W.G. Brands

12-12-2012

RTV studieclub: antistolling en antibiotica bij invasieve ingrepen

13-12-2011

Jaarvergadering D.T.V. ( villa augustus)

16-01-2011

RTV studieclub: ernstige hypodontie incidentie en etiologie

06-02-2012

RTV studieclub: horen zien en…

13-12-2012

RTV studieclub: de geluksprofessor

15-05-2012

16-10-2012

12-11-2012

13-11-2012

26-11-2012

29-11-2012

10-12-2012

14 01-2013

28-01-2013

11-02-2013

27-02-2013

21-05-2013

18-06-2013

11-11-2013

25-11-2013

09-12-2013

13-10-2014

27-01-2014

18-02-2014

03-06-2014

15-10-2014

29-10-2014

10-11-2014

24-11-2014

08-12-2014

12-01-2015

26-01-2015

29-09-2015

16-11-2015

30-11-2015

14-12-2015

11-01-2016

25-01-2016

08-02-2016

05-04-2017

13-11-2017

27-11-2017

11-09-2018

Hein de Kloet, composieten minimaal invasief en maximaal effectief

Lezing wortelkanaalbehandelingen door prof. P.R. Wesselink

RTV studieclub: Osteoporose en medicatie van bifosfonaten prof. dr. Netelenbos

Digitale kennistoets NMT: Gnathologie

RTV studieclub: Dentale panoramische opname (het OPG ) Dr. L. Habets

Praktijktraining fysieke belasting dhr. P. Rijfkogel

RTV studieclub: Wortelstift, betrouwbare pijler door Dr. L. Jongsma

RTV studieclub: Biocompatibiliteit van tandheelkundige materialen door Drs. J. Muris

RTV studieclub: Reconstructieve tandheelkunde door DR. S.A. Smeekens

RTV studieclub: Een ontmoeting met onze biologische klok door Prof. dr. W.J. Rietveld

Lezing Dr. R.J.J. van Es:  Bloedstelpingssoornissen en nieuwe anticoagulantia

Lezing Prof.dr. H. van Beek: Orthodontie

Lezing dhr. R. Mastwijk: Tandartsen in een groepspraktijk

RTV studieclub:  Drs. Jan Berghmans #Breaking news about cracked tooth#

RTV studieclub:  Drs. Annemie Grobbink #Esthetische analyse; een functionele must#

RTV studieclub:  Drs. Tom Kniesmeijer # De seizoenen van de tijdgeest#

RTV studieclub: Drs. Giles de Quincey # Recessie, een rekbaar begrip#

RTV studieclub: Mr.Dr. Wolter Brands #Meester in de tandheelkunde#

Discussieavond afdeling rivierenland met Prof. A.J. Feilzer, H. Berendsen over ontwikkelingen in de tandheelkunde van de afgelopen 2 jaar betreffende kwaliteit/organisatie/richtlijnen.

Behalen Certificaat “Opfriscursus stralingshygiëne voor tandartsen en orthodontisten (N5AM). Cursus gegeven door M.S. Koster voor NRG Petten.

Voordracht D.T.V. in Kampagne drs. Rietmeijer over nieuwe W.I.P.richtlijnen

Cursus Psychodiagnostiek in Quadrant gegeven door Prof. Dr. Eelco Hakman

RTV avond Rotterdam Rontgendiagnostiek door Dr. B. Hassan

RTV studieclub: Dr.A.J.P. van strijp  #Modern Cariesmanagement#

RTV studieclub: Prof. Dr. B. van Meerbeek  #adhesieven en kleefvermogen aan glazuur en dentine

RTV studieclub: Dr. Gresnigt #Partiele keramische restauraties

RTV studieclub: Dr. R.J.J. van Es #Maxillofaciale oncologie

Lezing dhr. R. Gresnigt #Indirect partieel keramische restauraties in de zijdelingse delen#

RTV studieclub: Prof. Dr. B.G. Loos #Een gezonde mond in een gezond lichaam#

RTV studieclub: Prof. Dr. D. Draaisma  #Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.#

RTV studieclub: Drs. J. Warnsinck  # Pijndiagnostiek, soms gecompliceerder dan je denkt#

RTV studieclub: Dr. R. Couwels # De heilzame werking van tricalciumsilicaat cementen#

RTV studieclub: Dr. A. Renkema #Permanente retentie in de orthodontie: zin of onzin

RTV studieclub: Prof. Dr. D. Declerk # Erosie aan de tand gevoeld

Bij en nascholing rivierenland: M. Bekkers # indirect partieel keramische restauraties #

RTV studieclub: dr. B. Bakker # Leven als Gekken#

RTV studieclub: Drs. M.L. Oosterloo # Homeopathie iets voor tandartsen#

Stichting bij- en nascholing Rivierenland: Dr. A.W.J. van Pelt # Gebitsslijtage #

Tandarts 2

Naam: A.C.C.M. Ruikes

Afgestudeerd 1980 te Nijmegen

BIG registratie 79023595302

Gevolgde Bij-en Nascholing afgelopen jaren vanaf 30-6 2012 tot en met 31-12-2016

Datum Categorie Omschrijving
11-18-2016 Erkende scholing Alumni-updatedag (ID nummer: 271405)
09-26-2016 Erkende scholing Alternatieve samenwerkingsvormen (ID nummer: 266009)
06-09-2016 Erkende scholing NVT Congres Patiënten en hun pillen 2 – inclusief toets (ID nummer:   256417)
06-09-2016 Erkende scholing NVT Congres Patiënten en hun pillen 2 (ID nummer: 247138)
05-25-2016 Algemene Ledenvergadering afdelingsvergadering KNMT Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 253713)
Sluit venster
Datum Categorie

Omschrijving

 

2-4-2016 Erkende scholing De Vitale Pulpa (ID nummer: 244021)
25-3-2016 Erkende scholing Alumni-updatedag (ID nummer: 234038)
3-3-2016 Algemene Ledenvergadering Kring overleg afdeling Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 244367)
24-11-2015 Algemene Ledenvergadering afdelingsvergadering KNMT Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 213341)
21-11-2015 Erkende scholing Restauratieve en Esthetische Endo (ID nummer: 219404)
13-11-2015 Erkende scholing Alumni-updatedag (ID nummer: 234038)
29-9-2015 Erkende scholing Klinische avond (ID nummer: 234559)
13-6-2015 Erkende scholing KNMT Jaarcongres 2015 (ID nummer: 215186)
27-5-2015 Algemene Ledenvergadering afdelingsvergadering KNMT Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 213341)
10-4-2015 Erkende scholing Alumnidagen november 2014 (ID nummer: 200006)
14-11-2014 Erkende scholing Alumnidagen november 2014 (ID nummer: 200006)
6-11-2014 Algemene Ledenvergadering Kring overleg afdeling Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 184677)
1-11-2014 Erkende scholing Symposium: De gefaalde restauratie-2 (ID nummer: 200342)
15-10-2014 Erkende intercollegiaal overleg (ICO) ICO voordracht drs. A.G.M. Rietmeijer)
21-5-2014 Algemene Ledenvergadering Kring overleg afdeling Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 184677)
21-5-2014 Algemene Ledenvergadering afdelingsvergadering NMT Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 184681)
17-5-2014 Erkende scholing NMT Jaarcongres 2014 (ID nummer: 172539)
16-5-2014 Erkende scholing NMT Jaarcongres 2014 (ID nummer: 172539)
5-5-2014 Erkende scholing Grip krijgen op kleur (ID nummer: 183213)
28-3-2014 Erkende scholing Alumnidagen april 2014 (ID nummer: 179078)
22-3-2014 Erkende scholing De Endodontische Misser (ID nummer: 182936)
18-2-2014 Erkende scholing Discussie avond (ID nummer: 175366)
29-1-2014 Erkende scholing Restauratieve uitdagingen bij endodontisch behandelde tanden (ID nummer: 163749)
13-11-2013 Algemene Ledenvergadering Kring overleg afdeling Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 145454)
11-11-2013 Erkende scholing met keurmerk ORTHODONTIE: “Masterclass Minischroeven” tijdens orthodontische behandelingen (ID nummer: 133344)
11-11-2013 Erkende scholing ORTHODONTIE: “Masterclass Minischroeven” tijdens orthodontische behandelingen (ID nummer: 179058)
1-11-2013 (Buitenlandse) bij- en nascholing Alumnidag 1-11-2013
1-11-2013 Erkende scholing Alumnidagen november 2013 (ID nummer: 179060)
2-10-2013 Algemene Ledenvergadering afdelingsvergadering NMT Zuid-Holland Zuid (ID nummer: 145447)
18-6-2013 Erkende scholing Klinische avond (ID nummer: 155414)
14-6-2013 Erkende scholing Klinische avond (ID nummer: 155410)
21-5-2013 Algemene Ledenvergadering Alumnidagen november 2014 (ID nummer: 200006)
15-5-2013 Erkende scholing Alumnidagen november 2014 (ID nummer: 200006)
15-5-2013 Algemene Ledenvergadering Alumni update dag voorjaar 2013 (ID nummer: 146581)
26-4-2013 Erkende scholing met keurmerk Alumnidagen november 2014 (ID nummer: 200006)
10-4-2015 Erkende scholing Alumnidagen november 2014 (ID nummer: 200006)
23-4-2013 Erkende scholing Ëén loket voor Bijzondere Tandheelkunde in Rotterdam (ID nummer: 148651)
13-4-2013 Erkende scholing met keurmerk Tandheelkundig up to date (ID nummer: 154143)
8-4-2013 Erkende scholing met keurmerk Themaproject 2013 – Patiënten en hun pillen – the big four (ID nummer: 148321)
23-3-2013 Erkende scholing met keurmerk NVvE voorjaarscongres Trauma (ID nummer: 151979)
28-1-2013 Erkende scholing met keurmerk RTV Studieclubprogramma 2012- 2013 (ID nummer: 130004)
22-1-2013 BHV BHV en AED cursus op 15 en 22 januari Totaal 6 uur Aukes Training
20-12-2012 Bestuurlijk werk DTV bestuursvergadering
12-12-2012 Erkende scholing Duurzaam biocompatibel restaureren met glas (ID nummer: 138479)
30-11-2012 Erkende scholing met keurmerk Toets Aluminium Update Najaar 2012
26-11-2012 Erkende scholing met keurmerk RTV Studieclubprogramma 2012- 2013 (ID nummer: 130004)
23-11-2012 Erkende scholing met keurmerk Alumni Update Najaar 2012 (ID nummer: 146572)
20-11-2012 Erkende intercollegiaal overleg (ICO) Lezing en intecolegiaal overleg DTV -Pro Rotterdam
20-11-2012 Bestuurlijk werk Najaarsledenvergadering DTV
14-11-2012 Algemene Ledenvergadering Afdelingsvergadering NMT Zuid-Holland Zuid
12-11-2012 Erkende scholing met keurmerk RTV Studieclubprogramma 2012- 2013 (ID nummer: 130004)
7-11-2012 (Buitenlandse) bij- en nascholing Lezing minister Schippers houdbaarheid van de zorg
5-11-2012 Erkend intercollegiaal overleg (ICO) NMT Voorlichtingsbijeenkomst Maatschap
16-10-2012 (Buitenlandse) bij- en nascholing Lezing PAOT NMT Rivierenlans\d Shemesh en Wesselink Endo
9-10-2012 Erkend intercollegiaal overleg (ICO) NMT Regioronde Breda
8-10-2012 Erkend intercollegiaal overleg  (ICO) Kringoverleg afdeling Zuid-Holland Zuid